Дата розміщення 08.05.2018г.
протокол-new
Дата розміщення 02.05.2018г.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.Розміщенно 03.05.2018р.

особлПосад (2)
Дата розміщення 02.05.2018г.

На виконання п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК» (ПАТ «БАП»), які призначені на «30» квітня 2018 року:

Станом на «24» квітня 2018 р. — на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «БАП»:

—       загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «БАП» складає  38 136 192 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;

—       загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «БАП» складає 37 734 001 голосуючих акцій Товариства.

Дата розміщення 27.04.2018г.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Дата розміщення 27.04.2018г.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЗВІТ Аудитора ПАТ БАП 2017_НКЦПФР

Дата розміщення 27.04.2018г.

Примітки до фінансової звітності  за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

5 ПРИМІТКИ ПАТ БАП 2017 МСФЗ (2)


Повідомлення акціонерам БАП


дата розміщення 30.03.2018г.

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК» (далі —   ПАТ «БАП», Товариство), код за ЄДРПОУ 05538721,   повідомляє, про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на 30 квітня 2018 р.  об  11.00 за місцезнаходженням Товариства: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18, каб. №411 (4 поверх, актова зала).

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24.04.2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 р.
 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо погашення (розподілу) збитків Товариства за 2017 р.
 7. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2016р.) та звітний (2017р.) відповідно (тис. грн.): усього активів: 32289;28990; основні засоби (залишкова вартість): 22835;19765; запаси: 500; 160; сумарна дебіторська заборгованість: 1699; 818;  грошові кошти та їх еквіваленти: 124; 61; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):15030; 14436; власний капітал: 24564; 23970; зареєстрований статутний капітал: 9534; 9534; довгострокові зобов’язання і забезпечення : 0;0; поточні зобов’язання і забезпечення : 7725; 5020;  чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (1162); (574); середньорічна кількість акцій: 38136192; 38136192; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (0,03047); (0,01505).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.bc-avtopark.org.ua

Станом на «21» березня 2018 р. — на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

 • загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 38 136 192 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
 • загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає – 37 734 001 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру  необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано — паспорт),  представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера — юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

— порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного — у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 за місцезнаходженням Товариства: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18, каб. № 307, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства –  Директор  Старинко Андрій Стефанович;

— у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу,  до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на «21» березня 2018 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

ТЕЛ.  ДЛЯ ЗВЯЗКУ: (04563) 6-54-12;               Наглядова рада

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК», які призначені на 30.04.2018 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ «БАП» у складі: Житник Ірина Анатоліївна – голова комісії, Нескорожена Валентина Петрівна, Миронюк Наталія Василівна– члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

 • голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
 • бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
 • голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:          Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., визнати роботу Директора Товариства у 2017 р. задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 р. задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2018 р.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо погашення (розподілу) збитків Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2017 рік; Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2017 рік – за рахунок майбутнього прибутку, у зв’язку зі збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

 1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
 2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства,  складає 5 (п’ять) осіб. Із запропонованих кандидатів лише 5 (п’ять) осіб мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п’ять) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п П.І.Б.   кількість голосів
1 «ЗА»
2 «ЗА»
3 «ЗА»
4 «ЗА»
5 «ЗА»
6 «ЗА»
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:

По питанню порядку денного №8 проводиться кумулятивне голосування.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; згідно умов договору голова та члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.   Уповноважити  на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства,  Директора Товариства – Старинко Андрiй Стефанович.



ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБОРИ БАП 28.04.17

ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ: 28 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК», код за ЄДРПОУ 05538721, місцезнаходження: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 12.00 за місцем:  09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18, 4 поверх, актова зала № 411. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Житник Ірина Анатоліївна, Контуш Тетяна Олександрівна, Миронюк Наталія Василівна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
 2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2016році.
 3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директора Товариства у звітному періоді задовільною.
 6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення:  затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства —  Григорьянц Карен Грантович, Карауш Надія Петрівна, Захаров Андрій Вікторович, Сардарян Хачатур Суренович, Лаптєв Вадим Іванович
 9. 9. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядовоїради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядовоїради Товариства, визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.
 10. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: кумулятивне голосування.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.bc-avtopark.org.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18, каб. № 307. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Акопджанян Роман Драстаматович. Довідки за телефоном (04563) 6-54-12

Затверджено Наглядовою радою Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ  НКЦПФР»  №59 (2564)  від  28.03.2017 року



ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБОРИ БАП  29.04.16

Шановний акціонер ПАТ «БАП» !

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК», код за ЄДРПОУ 05538721, місцезнаходження: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18 (далі — Товариство), які відбудуться 29 квітня 2016 року о 12.00 за адресою: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18, 4 поверх, актова зала № 411. Реєстрація учасників загальних зборів з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.
12. Про надання дозволу на відчудження транспортних засобів ЛАЗ в кількості 3 (три) одиниці.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18, каб. № 307.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Акопджанян Роман Драстаматович Довідки за телефоном (04563) 6-54-12